PERFORM®

40 g; 900 g

Koncentrat na bazi aktivnega kisika, v obliki praška, za dezinfekcijo in čiščenje medicinskih naprav in drugih površin

Perform® je namenjen za dezinfekcijo in čiščenje neinvazivnih medicinskih naprav in drugih površin. Primeren  je za uporabo na različnih področjih (npr. enote za intenzivno skrb za novorojenčke), kjer je potreben dezinfektor za površine, ki je preprost za uporabo in ima široki razpon učinkovitosti in nizko izpostavljenost zraku.

Napolnite vedro z vodo, dodajte prašek in kratko premešajte. Naprimer: eno vrečko praška (40 g) dodajte v 8 litrov vode = 0,5 % (5 g/l). Očistite površino in zagotovite popolno vlažnost. Po uporabi pribor temeljito operite z vodo. Pred dezinfekcijo preverite ali so bile odstranjene vse vidne nečistoče.  Zaščitite izdelek pred zmrzovanjem, vročino in soncem. Samo popolnoma izpraznjeno pakiranje odlagajte za recikliranje. Ostanki izdelka se lahko odlagajo skupaj s komunalnimi odpadki. Za zmanjšanje intezivnega vonja, področje dezinfekcije dobro prezračite.

NEVARNOST: H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči; H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki; P273 Preprečiti sproščanje v okolje; P280 Nositi zaščitne rokavice (HRN EN374)/zaščito za oči/zaščito za obraz; P301+P310+P330 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Izprati usta. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):  Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo oblačil; Kožo izprati z vodo/prho; P305+P351+P338+P310 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem; Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P501 Odstranite vsebino vsebnika v skladu s predpisanim odlaganjem.

100 g vsebuje: 45 g pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat). označavanje glede na Regulativo (EU) št.. 648/2004: 5-15 % anionski tenzidi, <5 % neionski tenzidi, <5 % fosfonati, <5 % mila, dišave.

Perform®  nudi popolno mikrobiološko učinkovitost (baktericid, polni virucid, fungicid in sporocid) dokazano glede na Evropske Standarde. Lahko se uporablja na "problematičnih" materialih kot je akrilno steklo. Ima prijeten in svež vonj.

Evropski standardi testiranja: EN 13727 baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 13624 levurocid, EN 13697 fungicid, EN 14476 virucid, EN 13697 Clostridium difficile. Certifikat: VAH, RKI, ÖGHMO. IHO predpisi.